БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Лондонска конференция и мирен договор

9_10582668_001_d
Телеграма № 3990 от помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов до министър-председателя Ив. Евстр. Гешов за ускоряване подписването на мира с Турция, което ще позволи свободното прегрупиране на българската армия срещу бившите съюзници.


Одрин, 23 април 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 246, л. 52–56
Вижте всички 5 изображения на документа9_10582680_001_d
Телеграма от министър-председателя Ив. Евстр. Гешов до помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов в Одрин за подписването на мирния договор с Турция в Лондон.


София, 17 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 246, л. 31412_10642000_001_d
Телеграма от Иван Ев. Гешов, министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията, до цар Фердананд І с поздравления за подписването на Лондонския мирен договор.


София, 17 май 1913 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 209, л. 108‒109
Вижте всички 2 изображения на документа12000432_001_d
Договор за мир, сключен между България, Черна гора, Гърция и Сърбия, от една страна, и Османската империя, от друга (Лондонски мирен договор).


Лондон, 17/30 май 1913 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 203, л. 1‒4
Вижте всички 12 изображения на документа13_10538811_001_d
Телеграма от орханийския околийски началник Войнов до кмета на Етрополе със съобщение за сключения мир между съюзните държави и Турция.


Орхание (дн. Ботевград), 18 май 1913 г.
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 729_10573237_001_d
Заповед № 79 на помощник-главнокомандващия на Действащата армия с поздравления към войската за подписване на мира с Турция.


Адрианопол, 18 май 1913 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 380, л. 142
Вижте всички 2 изображения на документа23_10556435_001_d
Писмо от Ловчанското градско управление до кмета на града за уведомяване на гражданите за подписването на мира между Турция и съюзниците.


Ловеч, 18 май 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 5312_10642044_001_d
Телеграма от Стоян Данев, председател на XV Обикновено народното събрание и ръководител на българската делегация при подписването на Лондонския мирен договор, до Министерството на външните работи за възстановяването на отношенията между България и Турция след подписването на Лондонския мирен договор и за изпращането на български дипломатически представител в Цариград.


Лондон, 18 май 1913 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1369, л. 125Страница 1 от 1